esp | eng | cat

Menu

Aviso Legal

INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa de les dades d'informació general d'aquest lloc web.

Responsable: CLIMBING PLANET SL

Direcció: Carrer Uría 16, 2 - Of. 5, 33003 Oviedo, Asturias

E-mail de contacte admin@climbingplanet.es

Telèfon de contacte: 985 757856

Número d'identificació fiscal: B-6225075

Dades Registrals: Registre Mercantil d'Astúries, Tom 3, 2566, Foli 171, Full B215657

L'accés a la pàgina web i el seu registre gratuït en els formularis habilitats en la mateixa, atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari de la web, acceptant des d'aquest moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions Generals.

SERVEIS OFERTS

www.zerolatencyvr.es ofereix als usuaris, serveis referits a activitats lúdiques

ÚS DEL LLOC WEB

El / la usuari / a es compromet a utilitzar www.zerolatencyvr.es i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. No es podrà insultar, o fer servir frases ofensives, racistes, violentes o xenòfobes i discriminatòries. Així mateix, queda prohibit l'ús amb finalitats il·lícites o lesius contra CLIMBING PLANET SL o tercers, o que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. El / la usuari / a, no pot enviar continguts promocionals i publicitaris a altres usuaris, ni disposar de correu electrònic de la resta d'usuaris per enviar comunicacions no autoritzades.

També es prohibeix utilitzar o intentar utilitzar el compte d'un altre usuari, el servei o sistema sense autorització del / de la titular, quedant també terminantment prohibida la utilització de dades aliens, i en particular, la suplantació d'identitats. Si es confirma la suplantació d'identitats, CLIMBING PLANET SL es reserva l'opció de cancel·lar el compte. Finalment, s'informa que la suplantació d'identitats pot ser constitutiu de delicte, segons la legislació espanyola, per la qual cosa CLIMBING PLANET SL, pot posar en coneixement de les autoritats policials o judicials tals conductes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis font i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat de CLIMBING PLANET SL, o aquest disposa en el seu cas el dret d'ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit s'erigeixen com a obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànims de lucre o fins comercials, dels continguts emmagatzemats en aquest lloc web, queda expressament prohibit, excepte previ i exprés consentiment del titular dels drets.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a CLIMBING PLANET SL, mitjançant correu electrònic a admin@climbingplanet.es indicant:
- dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb què actua.
- Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial i la seva ubicació en el lloc web.
- Acreditació dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual.
- Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.
L'accés a aquest lloc web no atorga a l'usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius. (Marques, noms comercials i / o signes distintius) .La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents del Codi Penal.

RESPONSABILITAT L'USUARI

L'ús del lloc web es realitza sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari / a. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars assignades per a l'accés a la pàgina web, així com a qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici de l'anterior, CLIMBING PLANET SL, es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés a la pàgina web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals En cap moment el / la usuari / a pot exigir responsabilitat de CLIMBING PLANET SL, en la no disponibilitat i falta de continuïtat del Lloc Web, ni dels Continguts i / o Serveis.

RESERVA DE DRETS

CLIMBING PLANET SL, es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú l'estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés / registre i / o ús de la pàgina web.

CLIMBING PLANET SL, es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació de servei de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l'integren. Igualment, té la potestat de denegar el servei o cancel·lar el registre dels usuaris, que incompleixin les presents condicions, quan siguin contraris a les condicions exposades en el document present. Així mateix, es denegarà el registre a la web, en el cas que tingui constància, dels menors de 14 anys, llevat que disposin d'autorització dels seus pares / tutors / representants legals.

Davant el supòsit que es cometin infraccions per part dels usuaris, CLIMBING PLANET SL es reserva la potestat d'exercitar les accions legals oportunes en defensa dels seus interessos, incloent les reclamacions per danys i perjudicis. Així mateix, té la potestat de suspendre de manera cautelar o eliminar de manera definitiva el compte de l'usuari, en el cas que es provi que s'han produït actes il·lícits i lesius contra els interessos de l'empresa o de tercers, o un ús indegut dels serveis. En el cas que CLIMBING PLANET SL sufragui costos per reclamacions que correspongui suportar als usuaris, seran reclamats a aquests. Si es produeixen canvis o modificacions en les presents condicions, es notificarà als usuaris, per mitjà d'un avís a la pàgina web.

OBLIGACIONS L'USUARI I ÚS ADEQUAT DEL LLOC

L'ús d'www.zerolatencyvr.es es realitza sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari. CLIMBING PLANET SL es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés a la pàgina web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals i la legislació vigent aplicable.

A títol enunciatiu, l'usuari s'haurà d'abstenir de:

  • Recopilar dades personals d'altres Usuaris.
  • Utilitzar o publicar Aplicacions o Continguts que puguin ser il·legals, ofensius, discriminatoris, sexuals, xenòfobs, violents o qualsevol altre susceptible de lesionar drets de tercers.
  • Actuar amb mala fe o tenir comportaments abusius o irrespectuosos amb els altres usuaris, o amb els titulars de la pàgina web.
  • Utilitzar o publicar Continguts que infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial, o drets d'imatge de tercers.
  • Alterar, modificar o transformar de cap manera, qualsevol part o component del web o introduir o difondre continguts que puguin contenir virus informàtics o que fossin susceptibles de causar algun mal al Lloc o als altres Usuaris.
  • Fer ús de sistemes automatitzats o de qualsevol tipus per tal d'enviar missatges de sol·licitud de registre automàtics
  • Suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al web CLIMBING PLANET SL queda expressament facultat per impedir o restringir l'accés a determinats usuaris quan així ho estimi oportú.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

CLIMBING PLANET SL no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de: - Interrupcions de servei, demores, errors, mal funcionament de la mateixa i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes fundades que escapen del control de l'empresa i / o degudes a una actuació dolosa o culposa dels Usuaris i / o tinguin per origen causes de Força Major.
Sense perjudici del que estableix l'article 1105 de el Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora de control de CLIMBING PLANET SL com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac de hackers, crackers o altres tercers a la seguretat o integritat de el sistema informàtic.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.
- la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i / o dels seus serveis o continguts.

- la manca d'utilitat, adequació o validesa del lloc web i / o dels seus serveis per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
- l'existència de virus, programes maliciosos o lesius, que impedeixin o retardin la prestació de serveis.
- l'ús il·lícit, negligent o fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part de l'usuari.
- l'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través de la pàgina web.
Així mateix, CLIMBING PLANET SL no és responsable de
- els danys i perjudicis generats com a conseqüència de continguts inexactes o no veraces, que transmetin, difonguin, emmagatzemin, es rebin, o als quals s'hagi tingut accés per mitjà del web.
- pels danys i perjudicis ocasionats pels continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats, diferents de CLIMBING PLANET SL.
CLIMBING PLANET SL, intentarà dins les seves possibilitats, que els continguts i informació que no siguin veraces, bé actualitzar-los, bé rectificar-los. No obstant això, no és responsable dels continguts i informació que s'aboquin a la web, sinó és directament de l'emesa per ella mateixa, així com tampoc ho és per la seva no actualització o rectificació de les mateixes.
- Errors amb origen de tipus tècnic, que de manera fortuïta o no, puguin afectar el normal funcionament del servei proporcionat.
- Intromissió de tercers en el servei. Hi ha la possibilitat, que donada la tecnologia existent en l'actualitat, subjectes aliens a CLIMBING PLANET SL, s'introdueixin en el lloc i causin alteracions del servei. L'empresa fa constar, que realitza tots els esforços tècnics, a l'objecte de reduir els riscos en aquest sentit.
No obstant, l'usuari, queda informat que si es produïssin aquestes alteracions, CLIMBING PLANET no respondrà d'elles.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a la pàgina web www.zerolatencyvr.es, s'han de sotmetre a les condicions següents:
- no es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa dels responsables del web www.zerolatencyvr.es
- no s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb la pàgina www.zerolatencyvr.es, sense la prèvia autorització expressa dels responsables.
- no s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web ni sobre els productes que ofereix la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l'hipervincle, la pàgina web en la qual s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents als responsables de la pàgina web excepte autorització expressa d'aquests.
- l'establiment de l'hipervincle, no implicarà l'existència de relacions entre els responsables de www.zerolatencyvr.es i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi ni el coneixement i acceptació dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
9.2 CLIMBING PLANET SL, posa a disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca de la informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
CLIMBING PLANET SL, no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l'hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.
CLIMBING PLANET SL no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per CLIMBING PLANET SL i que resultin accessibles des de la web de l'entitat.
Per tant, CLIMBING PLANET SL, no assumeix cap obligació de control, vigilància i inspecció dels enllaços i continguts enllaçats, tots ells allotjats i difosos en altres fonts d'Internet absolutament alienes al responsable i administrador del web.
No obstant l'anteriorment dit, en estricte compliment de l'article 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç electrònic, el titular de la pàgina web procedirà a eliminar aquells enllaços que dirigeixen a continguts il·lícits o difosos sense autorització així que d'això tingui coneixement efectiu. Si considera que alguna o algunes de les obres enllaçades s'estan difonent sense la corresponent autorització dels titulars de drets o que infringeixin drets de tercers, l'usuari pot sol·licitar la seva retirada a través del nostre correu electrònic.

VALIDESA DE LES PRESENTS CLÀUSULES

Si un Tribunal, declara nul·la o sense efecte qualsevol de les clàusules contingudes en el present avís legal, no afectarà la validesa de les altres clàusules.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d'aquest avís legal o de les condicions d'ús de la web www.zerolatencyvr.es, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal espanyola, aplicable en matèria de jurisdicció competent.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compra realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Oviedo (Espanya), per totes les accions poguessin exercitar-se derivades de la prestació de servei de la pàgina web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix.

Close TripAdvisor Madrid
TripAdvisor Terrassa